REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI
- EKOLOŠKI DANI BORA -

O nama

"Društvo mladih istraživača Bor formirano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa.
Svaki klub ima sopstveni program rada. Klub studenata "1902"svake godine u aprilu organizuje smotru naučno - istraživačkog rada studenata Tehničkog fakulteta u Boru.
Antropološko-arheološki klub je organizator letnjeg istraživačko-obrazovnog arheološkog kampa na kome učestvuju mladi iz zemlje i inostranstva. Zapaženi rezultati postignuti su istraživanjima praistorijskog lokaliteta "Trnjane" kod Brestovačke banje.
Informatički klub se bavi obučavanjem mladih za rad računarskom tehnikom, pruža informatičku podršku ostalim klubovima, priprema mesečne biltene Društva, uređuje ovaj sajt, priprema prezentacije učeničkih radova i drugo. Klub 76 čine dugogodišnji članovi Društva koji svojim iskustvom pomažu mladima u definisanju i realizaciji programa. Osnivači su Fondacije "Dr Berislav Ristić - Berko", u spomen na jednog od osnivača i najistaknutijeg člana Društva.

Radioastronomski klub je najmlađi klub koji se bavi istraživanjem galaktičkih, solarnih, geo - magnetskih i jonosferskih radio izvora. Cilj Kluba je da se što više mladih zainteresuje za ovu vrstu istraživanja, kao i saradnja sa institucijama i drugim sekcijama i klubovima. Etnološki klub ima za cilj etnološka istraživanja tradicionalnog načina života i privređivanja i organizovanje etnoloških škola o osnovima etnologije i metodama istraživačkog rada, posebno bačijama i njihovoj rasprostranjenosti i značaju u tradicionalnoj privredi. Speleološki klub "Bradan" deluje kao zajednički klub DMI i Planinarskog društva "Crni Vrh". Organizuje speleološka istraživanja šire okoline Bora, Istocne Srbije i Kučaja i učestvuje u većim republičkim i saveznim speleološkim programima. Pored samostalnih programa speleoloških istraživanja i akcija uređenja speleoloških objekata pomaže u ekološkim, biološkim, arheološkim i drugim istraživanjima pećina i krasa uopšte. Ekološki klub je najaktivniji klub. Njegove aktivnosti se odvijaju neprekidno tokom godine organizacijom ekološke škole, tribina, promocija i prezentacija ekološke literature, projekata, programa i rezultata istraživanja; obeležavanjem značajnih datuma vezanih za zaštitu životne sredine i očuvanje biodiverziteta; organizacijom izložbi; realizacijom istraživačkih programa: Ekološka istraživanja borskog područja i Hidrobiološka istraživanja Crnog Timoka i pritoka; suorganizacijom tradicionalnog naučno-stručnog skupa Ekološka istina; Letnjeg ekološkog kampa na Borskom jezeru, organizovanjem kampanje za Eko-selo i LEAP i sličnog.

Društvo mladih istraživača Bor, delovanjem samostalno i u okviru širih mreža OCD i partnera, putem obrazovnih, informativnih, promotivnih i volonterskih aktivnosti i javnim zastupanjem, doprinosi razvoju ekološke svesti, učešću u različitim aktivnostima i povećanju uticaja mladih i ostalih građana u oblasti zaštite životne sredine i razvoja održive lokalne i šire zajednice.

Društvo mladih istraživača Bor opredeljeno je za partnersko delovanje sa svim zainteresovanim akterima za rešavanje ekoloških problema, posebno za podizanje ekološke svesti i demokratizaciju odlučivanja o pitanjima životne sredine. Osnovni programi Društva mladih istraživača, kao što su Ekološki dani Bora, naučno-stručni skup "Ekološka istina", festival prirodnih i tehničkih nauka, međunarodni omladinski kamp, ekološke škole, volonterske radne aktivnosti i dr. utvrđene su strateškim dokumentima lokalne samouprave (Strategija lokalnog održivog razvoje, Lokalni ekološki akcioni plan i dr.) kao važni zadaci u rešavanju ekoloških priblema i Društvu mladih istraživača određena uloga i zadatak da radi na njihovoj realizaciji. Ključni akteri - škole, kulturne i naučne institucije, ekološke NVO, organi lokalne samouprave, mediji i dr. uključeni su u ove programe kao partneri DMI Bor.

Posebno iskustvo Društvo mladih istraživača steklo je u realizaciji višegodišnjeg partnerskog projekta OPLANETI SE:RECIKLIRAJ! na lokalno/nacionalnom nivou u okviru grupe ekoloških NVO Zelena lista. DMI je i osnivač Saveza ekoloških udruženja ZELENA LISTA SRBIJE.

DMI učestvuje aktivno u pripremi ključnih strateških lokalnih i nacionalnih dokumenata u radnim grupama koje pripremaju ova dokumenta, u javnim raspravama, u monitoringu njihove realizacije i dr. DMI je članica Zelene stolice pri Odbporu za životnu sredinu Narodne skupštine Srbije. DMI je aktivno uključena u proces pregovora sa EU, kao član radne grupe za životnu sredinu Nacionalnog konventa, radne grupe za životnu sredinu SEKO mehanizma, učesnik procesa Pregovori o pregovorima i dr."

DMI Bor ima svoj sajt www.mibor.rs, sa podsajtovima www.oplanetise.mibor.rs, ekoloski-dani.mibor.rs, http://www.forum.mibor.rs, novim podsajtiom u izradi http://www.klima.mibor.rs, Skype adresom mibor.bor , stranicama Facebooka https://www.facebook.com/moriek2014, https://www.facebook.com/pages/MIBOR-Mladi-istraživači-Bora/162746573802791 "

O nama

"Društvo mladih istraživača Bor formirano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa...


Pročitaj |

Pratite nas

Facebook
Twitter
mibor.bor
mibor@ptt.rs

Kontakt

Adresa: 3.Oktobar 71
19210
Bor Telefon: +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs