REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI
- EKOLOŠKI DANI BORA -

Nazad |

Objavljeno: 07.10.2015 11:30

REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI Plan prikupljanja sredstava


P R O J E K A T

Ekološki dani Bora 2016 - Ključne ekološke teme i odabrani ekološki datumi

Akademija održivosti je deo projekta „SIGN za održivost“ koji realizuje SIGN, mreža lokalnih fondacija sa Zapadnog Balkana, a koji finansira Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu, i sufinansira Balkanski fond za demokratiju.


Partneri na projektu “SIGN za održivost”, koji su ujedno i članovi mreže SIGN, su Trag Fondacija (Srbija), Fondacija za razvoj zajednice “MOZAIK” (BiH), Fond za aktivno građanstvo – fAKT (Crna Gora), Centar za institucionalni razvoj – CIRa (Makedonija) i Forum za građanske inicijative - FIQ (Kosovo),. Partneri na ovom projektu su takođe i VIA Fondacija (Republika Češka), Institut za savremene studije (Albanija), a saradnik Balkanski Fond za Demokratiju.

Akademija održivosti je program edukacije sa donacijama koji se sprovodi u saradnji partnerskih organizacija iz regiona, koji organizacijama civilnog društva pruža veštine i znanja od ključnog značaja za njihovu održivost. Akademija će organizacijama pružiti znanja neophodna da nastave proces prikupljanja sredstava u svojim zajednicama, sa jasnim fokusom na prikupljanje sredstava kao dela strateškog opredeljenja jedne organizacije. Ovaj program je važan jer će organizacije koje imaju raznovrsne izvore sredstava i koje će uključivati veći broj građana u svoj rad biti one koje će u budućnosti obezbediti više podrške na lokalnom i nacionalnom nivou, a samim tim i veću održivost za dugoročno delovanje.


Projektna ideja za koju se prikupljaju sredstva treba da bude centralna aktivnost koju organizacija dugoročno sprovodi ili pokretanje nove aktivnosti koja će unaprediti strategiju organizacije. Projekat za koji organizacija opredeli mora odgovarati na misiju i viziju i biti u skladu sa strateškim ciljevima. Sam plan prikupljanja sredstava treba da se orijentiše na inovativne dugoročne metode prikupljanja poput krugova davanja, izgradnju dugoročnih odnosa sa donatorima, negovanje odnosa sa redovnim donatorima ili pokretanje ekonomske aktivnosti. Prikupljanje sredstava ne može biti fokusirano na kratkotrajne aktivnosti i događaje, kao ni na jednokratne donacije.


U Srbiji ovoaj program koordinira TRAG FONDACIJA iz Beograda. Društvo mladih istraživača Bor je jedna od 5 organizacija iz Srbije (ukupno iz regiona učestvuje 25 organizacija) koje učestvuju u Regionalnoj akademiji održivosti. DMI Bor prikuplja sredstva za svoj tradicionalni celogodišnji program "EKOLOŠKI DANI BORA"


PLAN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

U prikupljanju sredstava usmerićemo se na tri grupe: pojedince donatore, preduzetnike i mala i srednja preduzeća. Potencijalne donatore zainteresovaćemo pozivanjem na pojedinačne tribine u okviru Ekoloških dana Bora 2015. koje se realizuju do kraja godine i koje će imati i funkciju promotivnih skupova, direktnim kontaktima i razgovorima sa potencijalnim donatorima, objavljivanjem imena i naziva donatora (ukoliko daju saglasnost) na internet i fejsbuk stranicama DMI. Obzirom na veliki broj potrebnih kontakata u dužem vremenskom periodu ( 6 meseci) formiraćemo stalnu radnu grupu za prikupljanje sredstava koja će pratiti motivaciju potencijalnih donatora i stalno ažurirati listu potencijalnih donatora. Za svaku grupu donatora biće formirana posebna lista, sa podacima o njihovoj delatnosti, prethodnim donacijama, kontakt podacima, povezanosti sa aktivnostima DMI i dr. Za rad u ovoj radnoj grupi biće obučeno 10 saradnika DMI Bor. Ovi saradnici biće pojedinačno zaduženi za posebne grupe potencijalnih donatora - pojedince, preduzetnike i MSP. Ne planiramo za sada da realizujemo dohodovne aktivnosti u prikupljanju sredstava.Planirana aktivnost Pojedinci ili kompanije na koju je usmerena aktivnost i klijenti u slučaju ekonomske aktivnosti Potrebni resursi za realizaciju aktivnosti Očekivani finansijski iznos u dinarima Vrijeme realizacije aktivnosti Odgovorna osoba
Prikupljanje donacija od pojedinaca Pojedinci - članovi DMI, saradnici i prijatelji Lični kontakti, telefonski i Intenet pozivi, okupljanje na promotivnim sastancima, flajeri i uplatnice 50 pojedinaca u proseku po 1000 din ukupno 50.000 Avgust 2015. -januar 2016 Stefan Stuparević
Donacije pojedinačnih preduzetnika Svrače, Taurus, Foto Bora, Libreto, Poljoprivredna apoteka, Jeftović, Stylos, Gamp, Džet-set, i dr. Lični kontakti i sastanci, priprema ugovora 15 preduzetnika u proseku po 10.000 din ukupno 150.000 Septembar - decembar2015 Zoran Petrović
Potpisivanje ugovora o donacijama sa MSP (malim i srednjim preduzećima) Bortravel, Srpska kruna, Tercija, Messner, Albo, Avala, KCB, i dr. Lični kontakti i sastanci, priprema ugovora 10 MSP u proseku po 20.000 din ukupno 200.000 Oktobar - decembar2015. Dragan Ranđelović

Dugoročnu podršku obezbedili bi pored ugovora o donacijama i potpisivanjem sporazuma/ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, uključivanjem u programe DMI kao partnera, javnom afirmacijom njihove korporativne odgovornosti, predlaganjem za filantropska priznanja i nagrade


Ukupni iznos finansijskih sredstava koja se planiraju skupiti u okviru Regionalne akademije održivosti: 400.000 (četristo hiljada dinara) i matching donacija od 400.000 din


KOMUNIKACIONA STRATEGIJA

Planirano je maksimalno korišćenje ličnih kontakata sa potrencijalnim donatorima, posete preduzećima donatorima, sastanci sa grupama donatora, pozivanje potencijalnih donatora i uručivanje zahvalnica na tribinama - promotivnim skupovima koji će u okviru programa "Ekološki dani Bora 2015." biti organizovani svakog meseca do kraja godine. Takođe veće korišćenje internet medija - sopstvena internet stranica i fejsbuk stranica. Na ovim stranicama biće objavljivane liste donatora koji to budu želeli, sa onim podacima koje oni smatraju da mogu biti prezentirani u kontekstu korporativne odgovornosti i filantropije. U saradnji sa lokalnim medijima biće promovisan projekat prikupljanja sredstava i realizacija projekta "Ekološki dani Bora 2016. - Ključne ekološke tema i odabrani ekološki datumi" koji će biti realizovan na osnovu prikupljenih sredstava. Biće štampan i podeljen određeni broj lifleta koji afirmiše akciju prikupljanja sredstava i realizaciju projekta. Osnovne poruka sa kojima se realizuje plan prikupljanja sredstava i projekat Ekološki dani Bora 2016. su: Okružimo Bor zelenim prstenom, Očuvajmo zeleni prsten oko Bora, Zeleni prsten Bora, Stavljamo tačku na crnu ekološku tačku (BOR), Naš doprinos zelenom prstenu Bora. Bor jeste crna ekološka tačka ali je okružen prostorima očuvane prirode, koje treba zaštititi, očuvati i održivo koristiti. Upravo je održivo korišćenje očuvanih prirodnih prostora koji okružuju Bor osnova za razvoj turizma kao alternativne privredne grane dosadašnjem pretežnom oslanjanju na rudarstvo i metalurgiju čiji je dosadašnji razvoj prouzrokovao brojne ekološke posledice - Bor kao crnu ekološku tačku. Sem ovih opštih poruka koristiće se i poruke koje se odnose na projektom predviđene aktivnosti - čišćenje reka, zaštitu bio i geodiverziteta, afirmaciju volonterskog omladinskog rada.PLAN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA U SVRHU DUGOROČNE ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJE

Biće formirana stalna grupa za rad na prikupljanju sredstava koju će voditi zamenik predsednika DMI, obučeno 10 saradnika DMI za prikupljanje sredstava, potpisani dugoročni ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji i donatorstvu sa preduzećima koja su i do sada pomagala aktivnosti DMI Bor. Finansijski planovi DMI Bor i budžeti pojedinih projekata sadržaće u narednom periodu uvek i deo sredstava koja se obezbeđuju fandrejzingom. Sa donatorima će se uspostaviti dugoročni odnosi, ne samo putem potpisivanja ugovora o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji, već i kroz konsultovanje prilikom donošenja godišnjih programa aktivnosti DMI, pripreme pojedinih projekata, uključivanja predstavnika donatora u pojedine projekte timove DMI, pozivanje na skupove koje organizuje DMI i dr. Razmatra se i ideja o formiranju saveta najznačajnijih donatora, čija će funkcija biti da komentarišu i predlažu pojedine programe i akcije koje bi DMI sa partnerima moglo da realizuje. Takođe ispitaće se mogućnosti za razvoj socijalnog preduzetništva ( u oblasti neformalnog obrazovanja)PROGRAM EKOLOŠKI DANI BORA

Osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor je kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa. Jedan od ključnih načina realizacije ovog strateškog pravca je i projekat Ekološki dani Bora 2016 - Ključne ekološke teme i odabrani ekološki datumi.Zagađenjem vodotokova (industrijskim i komunalnim) ugroženi su stanovnici više seoskih naselja, problem otpada ugrožava sve stanovnike opštine, naročito sela u kojima nije rešeno deponovanje otpada. Udaljena seoska naselja, koja pripadaju "zelenom prstenu" oko Bora nemaju još mogućnosti održivog korišćenja (turizam, poljoprivreda i dr.) očuvanih prirodnih vrednosti njihovih teritorija zbog veoma sporog procesa njihove zaštite. Još uvek značajan broj građana, posebno mladih, nije dovoljno informisan, pa ni motivisan da učestvuje u donošenju odluka o rešavanju ekoloških problema niti u konkretnim ekološkom akcijama.


Zato je za borsku lokalnu zajednicu od izuzetnog značaja da uporno radi na podizanju ekološke svesti, jer bi se time demokratizovalo odlučivanje i brze rešavali prioritetni ekološki problemi. Podizanjem ekološke svesti radi rešavanja navedenih glavnih ekoloških problema bave se pre svega obrazovne, kulturne i naučno-istraživačke ustanove u Boru, ekološke nevladine organizacije, mediji i odgovarajući organi lokalne samouprave. Program Ekoloških dana Bora nastao je pre više od desetak godina kao rezultat opredeljenja da se pojedinačni napori navedenih nosilaca aktivnosti objedine u celovit program, organizovan na partnerskom principu i uz korišćenje savremenih multimedijalnih i IKT sredstava.Celovit program «Ekoloških dana Bora » obuhvata 30 različitih tema, odnosno konkretnih programa za obeležavanje značajnih ekoloških datuma, ali je zbog uslova ovog konkursa za projekat "Ekološki dani Bora 2016. - Ključne ekološke tema i odabrani ekološki datumi" izabrano samo nekoliko tema (voda, biodiverzitet, prirodni parkovi).

Rešavanjem problema zagađenja vazduha kao najvećeg ekološkog problema Bora kroz zamenu tehnologije u nosećoj privrednoj grani rudarstva i metalurgije koja je u toku, u prvi plan izbijaju ostali ekološki problemi koji su do sada bili u senci ovog najkrupnijeg, a to su problemi zagađenja voda, zaštita očuvanih prirodnih predela, ekološka svest.Glavni cilj projekta Ekološki dani Bora 2016. je da podigne ekološku svest (znanje, informisanost, motivisanost i dr.) mladih i ostalih građana Bora o rešavanju nekoliko ključnih ekoloških problema, kao što su zagađenje vodotokova, zaštita očuvanih prostora prirode u okolini Bora i razvoj ekološke svesti.


Upoznavanjem sa opredeljenjima za rešavanje problema otpadnih voda doprinelo bi se podizanju ekološke svesti o ovom problemu i podstakle inicijative, priprema planova i projekata za rešavanje ovih problema,akcije na čišćenju i uređenju obala reka i potoka, zaštiti obala Borskog jezera i drugih turističkih lokacija.


Upoznavanje sa do sada pokrenutim inicijativama (geopark krasa, planina Stol i dr) za zaštitu očuvanih prostora prirode u okolini Bora i povezivanje sa odgovarajućim stručnim institucijama doprinelo bi obnovi i čvršćem utemeljenju ovih inicijatriva i jačanju svesti o potrebi i mogućnostima održivog korišćenja.


Upoznavanjem sa značajnim ekološkim temama unapredili bi se školski planovi ekološke edukacije (obaveza prema novim zakonskim propisima u obrazovanju) i time pomoglo školama u povezivanju sa lokalnom zajednicom i svim ostalim subjektima ekoloških aktivnosti čime bi se unapredila ekološka edukacija u školama ali i ojačala ukupna ekološka svest, ne samo mladih već i ostalih građana. I najzad, projekat Ekoloških dana Bora 2016. treba da omogući kontinuitet realizacije ovog kompleksnog programa koji se u opštini Bor realizuje od 2003. u funkciji promocije i realizacije Lokalnog ekološkog akcionog plana, kao i da obezbedi sadržaje za medijske aktivnosti namenjene širokom krugu građana, dalje širenje kruga partnera u jačanju ekološke svesti i osposobljavanje n eposrednih suorganizatora samog programa Ekološki dani Bora.Osnovne ciljne grupe su mladi, odnosno učenici osnovnih o srednjih škola i studenti Tehničkog fakultata u Boru, zatim njihovi nastavnici i roditelji, stručnjaci koji se bave pitanjima životne sredine u preduzećima i lokalnoj samoupravi, članovi ekoloških NVO, kao i svi ostali zainteresovani građani.


Posebna ciljna grupa su zainteresovani strani volonteri koji će učestvovati na međunarodnom kampu.U predviđenim programima Ekoloških dana Bora učestvovaće prosečno po stotinak učesnika, izuzimajući manifestaciju Dani Brestovačke banje gde će biti nekoliko stotina direktnih učesnika i nekoliko hiljada posetilaca. Na međunarodnom kampu učestvovaće 20 volontera.U realizaciji šireg programa EKOLOŠKI DANI BORA Društvo mladih istraživača Bor tradicionalno sarađuje sa brojnim partnerima, te će ovu saradnju nastaviti i intenzivirati i u projektu Ekološki dani Bora 2016 - Ključne ekološke teme i odabrani ekološki datumi.


Saradnja će pre svega biti ostvarena sa odgovarajućim predstavnicima Opštinskog veća i organa opštinske uprave - Kancelarijom za životnu sredinu i Kancelarijom za mlade, zatim sa partnerskim ekološkim NVO, školama i kulturnim institucijama, kao i sa svim lokalnim medijima. Posebna saradnja će biti ostvarena sa staraocima i korisnicima zaštićenih područja očuvane prirode, sa mesnim zajednicama na čijoj su teritoriji reke i lokacije koje će biti ćišćene i uređivane, sa zainteresovanim javnim i komunalnim preduzećima, kao i privrednim i turističkim organizacijama i dr.RB Aktivnosti Očekivani rezultati
1. Priprema programa Ekoloških dana Bora i -Inovirane najznačajnije aktivnosti ukupnog programa tradicionalnih Ekoloških dana Bora, povezane sa realizacijom školskih planova ekološke edukacije i LEAP Bor
2. Seminar za obuku predstavnika suorganizatora Ekoloških dana (akreditovan program) -Obučeno 20 predstavnika partnerskih organizacija
3. Obeležavanje Svetskog dana planete Zemlje (prezentacija tema Svetskog dana planete Zemlje, delova Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Bor koji se odnose na vode, centralna aktivnost: uređenje i čišćenje obala Borske reke na potezu sela Slatina, kao i reka koje protiču kroz Brestovačku banju) -Organizovana javna tribina povodom Dana planete Zemlje - Promovisani delovi LEAP Bor, -Pokrenuta inicijativa za uređenja obala Borske reke, kao i reka koje protiču kroz Brestovačku banju i zaštitu obala Borskog jezera - Organizovano čišćenje Borske i Brestovačke reke
4. Obeležavanje Svetskog dana biodiverziteta i Evropskog dana parkova (izlet u okolna zaštićena područja:u Lazarev kanjon i na Dubašnicu, čišćenje i uređenje okoline ovih zaštićenih područja, prezentacija godišnje teme ovih ekoloških datuma, prezentacija delova LEAP Bor, Okrugli sto o inicijativi za formiranje geoparka krasa na Dubašnici) -Organizovan okrugli sto -prezentirani delovi LEAP Bor, - realizovan izlet i uređenje zaštićenog područja Lazarev kanjon -pokrenuta inicijativa za formiranje geoparka krasa na području Dubašnice (u sklopu prirodnog dobra Beljanica-Južni Kučaj) -uspostavljena saradnja za Zavodom za zaštitu prirode oko relizacije inicijativa za zaštitu očuvanih prostora prirode
5. Obeležavanje Svetskog dana mladih (organizovanje međunarodnog omladinskog ekološkog kampa, uređenje obala Borskog jezera, banjske reke i banjske šume i učešće u manifestaciji Dani Brestovačke banje) -Organizovan međunarodni kamp -Uređenje i čišćenje obale Borskog jezera, banjske reke i banjske šume - Učesnici međunarodnog kampa učestvovali u manifestaciji Dani Brestovačke banje i u programu obeležavanja Dana mladih
6. Priprema i distribucija flajera, plakata i drugih promo materijala za svaku pojedinu programsku akciju Pripremljeni, štampani i distribuirani promo materijali
7. Ažuriranje sajta Ekološki dani Bora Postavljene nove stranice o programima Ekoloških dana na sajtu DMI Bor
8. Medijsko praćenje Ostvarena saradnja sa medijima, -pojačani ekološki sadržaji informisanja građana putem lokalnih medija, posebno interneta

O nama

"Društvo mladih istraživača Bor formirano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa...


Pročitaj |

Pratite nas

Facebook
Twitter
mibor.bor
mibor@ptt.rs

Kontakt

Adresa: 3.Oktobar 71
19210
Bor Telefon: +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs